Diagnostická kresba zdravotního a astrálního stavu

Diagnostická kresba tohoto typu slouží k zobrazení vašeho aktuální stavu v aurickém poli a stavu vašeho fyzického těla. Dalším krokem je nalezení příčin potíží a nastavení vhodné cesty k vašemu uzdravení.

Kresba v astrální oblasti je zaměřena především na to, zda vaše aura (energetický obal okolo vašeho těla) není nijak narušena nebo oslabena. Zda se v ní nenachází energetické díry, traumata, duše či entity, které tam nemají co dělat. Všechny tyto jevy jsou v mnoha případech zodpovědné za dlouhodobý negativní zdravotní či psychický stav a způsobují vaše celkové energetické oslabení případně nemoci.

Díry a trhliny v auře:

Jsou dá se říci běžným jevem. Vyskytují se průběžně např. v důsledku velkého pracovního přetížení, hádek, dlouhodobého vyčerpání, většího požití alkoholu či drog, návštěv nemocnic, pohřbů, hřbitovů, případně při setkání se s negativní osobou. Určité vytvořené trhliny či díry se po jisté době samy zase zacelí a jiné zůstávají dlouhodobě otevřené a narušují tak celistvost a sílu naší aury (ochranného obalu-pole kolem našeho těla). Někteří lidé k tvorbě děr/trhlin inklinují více, jiní méně. Toto záleží na více faktorech, jako je např. způsob života, psychický stav jedince, současná životní situace, fyzická kondice, prostředí, ve kterém se člověk pohybuje a žije apod.

Takto narušený obal našeho těla je pro nás velmi nebezpečný, neboť nejenom že nás energeticky oslabuje, ale vytváří také příležitost k napojení se entit a duší přímo na nás nebo jejich ukotvení v našem poli. Proto je třeba auru odborně co nejdříve zacelit a posílit.

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

http://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/.

Přítomnost duší, entit, astrálních a jiných bytostí v auře:

Může být nejen nepříjemná, ale i nebezpečná, neboť ony způsobují únik naší životní energie a mají za následek zhoršení současného zdravotního a psychického stavu. Entity ani duše samovolně z našeho prostoru nezmizí, je třeba je z něho odborně odvést-odstranit. Někteří jedinci jsou k napojení duší a entit do aurického pole náchylnější. Důvodů může být hned několik: jejich aura je slabší, jsou dlouhodobě nemocní, žijí nežádoucím způsobem života nebo mají negativní vzorce chování, které podporují příznivé prostředí pro napojení entit a duší. Duše či entity mohou také „přestupovat“ z jednoho člověka na druhého, proto je nutné, pokud je jejich přítomnost zjištěna, situaci řešit za odborné pomoci co nejdříve.

V případě, že je u Vás přítomnost entity či duše zjištěna, není bohužel možné s vámi z hlediska ochrany vás samotných jakkoli energeticky pracovat, dokud jejich přítomnost nebude odstraněna. Jestliže by vám byla poslána např. léčebná energie, pak by tato energie „živila“ i duši nebo entitu, která je u vás přítomna a to by bylo zcela kontraproduktivní a nebezpečné.

Více o tomto tématu se můžete dočíst zde:

http://astragal.cz/index.php/auricke-pole-cloveka-a-rizika-jeho-naruseni/.

Ve fyzické rovině se diagnostika soustředí na aktuální zdravotní stav, probíhající onemocnění či indispozice ve vašem těle a jejich vzájemnou provázanost nebo způsob, jakým se ovlivňují.

Kresba může mimo jiné odhalit onemocnění, která se teprve v aurickém poli vytváří a budou mít tendenci se následně ve fyzické rovině projevit.

Těmto nemocem je možné při včasné diagnostice ještě předejít. Onemocnění se většinou formuje v aurickém poli po dobu 5 let a teprve poté vstupuje do roviny fyzické, ale samozřejmě se může celý proces v jistých případech odehrát i mnohem rychleji.

PRŮBĚH OSOBNÍHO SEZENÍ

Standardní úkon se skládá z diagnostické kresby, následného rozboru zjištěného stavu a energetického zásahu, který nastartuje samoozdravný proces těla.

Je třeba si uvědomit, že tento samotný zásah k úplnému uzdravení nestačí (jedná se o jednorázový podpůrný přenos energie, který otevře cestu k možnosti se uzdravit – za předpokladu, že na sobě budete následně dále pracovat). Aby se podařilo všechny neduhy, které vás trápí, úspěšně vyřešit, je třeba buď zahájit energetickou léčbu nebo jiným způsobem dál pracovat na svém uzdravení.

Sezení trvá 30 minut.

ZÁSAH NA DÁLKU

Diagnostiku je možné provádět i na dálku. Z hlediska efektu je výsledek naprosto stejný jako u osobního sezení.

Energii nezáleží na tom, zda stojíte 2 metry od zdroje jejího působení nebo se nacházíte 1000 km daleko. Energie nezná hmotné překážky zdí, prostoru ani času (jelikož čas, jak jej známe, v podstatě neexistuje a vše se odehrává ve stejný okamžik = minulost, přítomnost i budoucnost). Proto je možné měnit zanešené či zablokované energie z dob dávno minulých nebo provádět diagnostiku současného, minulého či budoucího stavu.

Postup zásahu je stejný jako u osobního setkání.

V tomto případě je potřeba zavčas před daným termínem zaslat na email: astragal@email.cz  fotografii dotyčného, uvést jeho křestní jméno a případně doplnit informaci, na co se chcete v diagnostice zaměřit.

Telefonický zásah trvá 30 minut.

INFORMACE K CENĚ ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

Schopnost léčení a práce s energiemi byla Martině dána ze shora, a proto jí není dovoleno za svoji službu stanovit přesnou odměnu. Za svoji práci může Martina přijímat odměnu, jejíž výše je stanovena tím, komu byla služba poskytnuta. 

Odměna, která nemá stanovenou přesnou výši, je ze zákona považována za dar. Problematiku darů řeší zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů, který považuje veškeré obdržené dary za příjmy a ukládá povinnost je danit.

U telefonických konzultací a zásahů se odměna zasílá na účet, který obdržíte po potvrzení vašeho termínu v informačním emailu. V případě osobního setkání odměnu pro Martinu zanecháte po ukončení sezení na místě k tomu určeném.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k tomu, že letitá praxe ukázala jako nutné, stanovit si jasné podmínky pro objednání, velmi vás prosím, přečtěte si pozorně několik následujících pravidel. Můžeme tak snadno předejít různým nedorozuměním a nepříjemnostem. Děkujeme.

  1. U emailových objednávek platí, že pokud navržený termín nepotvrdíte do 3 pracovních dnů, bude muset být (vzhledem k dalším čekajícím zájemcům) nabídnut někomu jinému.
  2. Termín bude z naší strany definitivně potvrzen pouze, pokud zašlete váš kontaktní telefon, abychom vás mohli v případě indispozice Martiny informovat – v případě, že rezervujete termín pro jinou osobu, je nutné zaslat její kontaktní telefon a jméno.
  3. Pokud za vás na sezení přijde někdo jiný, je potřeba to dopředu nahlásit, spolu s kontaktním telefonem na dotyčnou osobu, viz. bod 2. Děkujeme.
  4. Jestliže budete objednávat sebe a chcete k nám autem vzít navíc ještě jiného člena Vaší rodiny nebo kamaráda/partnera, který má nějaký akutní problém, je potřeba ho vždy dopředu spolu s Vámi objednat.
  5. Když budete muset následně vybraný termín zrušit, kontaktujte nás prosím POUZE na mobil (na emailu jsme nepravidelně) nejlépe formou SMS: +420 603 784 154 .

V případě zdržení začátku sezení ze strany Martiny vám bude tato doba plně nahrazena nebo jinak kompenzována.

V případě zrušení vašeho termínu z důvodu nemoci Martiny nebo zrušení termínu z rodinných důvodů platí, že se váš termín zruší a hned jak to bude možné, bude vám nabídnut co nejbližší jiný.

Prosíme o respektování vyhrazeného času vašeho sezení.

Velmi si vážíme času, který jste věnovali přečtení těchto pravidel, děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi.

Martina a tým ASTRAGAL