Aktuální poselství

http://vkpatriarhat.org/cz/?p=32388


ÚVODNÍ MYŠLENKA

Duchovní růst vychází nejen z pochopení dějů, zákonitostí a věcí kolem nás. Vychází primárně z pokory vůči životu samému, pokory vůči druhým lidem a z vědomí, že jsem provázán se vším a všemi.

Základem není neustále něco chtít, po něčem toužit, k něčemu směřovat a za něčím se hnát. Základem je s upřímnou láskou v srdci děkovat za vše, čeho se mi dostává a být za to skutečně vděčný.

Nerozčilovat se a nelitovat se, že to či ono nemám, ale těšit se až nadejde ten čas, kdy se mé sny splní. Se skromností jít ke svému cíli a věřit, že bude naplněn.

Nebrat vše jako samozřejmost. To, že je mi někým nebo odněkud pomoženo v momentu, kdy to potřebuji, není nárokové – je to dar, milost, které se mi dostalo a já za ni mám být opravdu vděčný.

Nemohu se posunout dál nebo výš, pokud si tohoto nejsem vědom a jestliže takto nežiji. Má slova musí odpovídat mým činům. Mé činy nemohou odporovat tomu, co hlásám.

Pokora, píle, prosba, poděkování – to jsou klíče ke skutečnému posunu. Kdo toto nepochopí, nedostane se za hranici svého ega a světa temnoty. Nemůže povznést svoji energii k jemnějším vibracím a tím pádem se nemůže stát světlem, které září ze své podstaty, kterou je.

Přemýšlejte o tom prosím. Jděte do svého středu a podívejte se, jaká je pravda o vás.

A pokud se vám to, co uvidíte nebude líbit – neodsuzujte se, nezlobte se na sebe nebo svět kolem vás. Přijměte vaše současné nastavení a rozhodněte se pro změnu.

Rozhodněte se pro pokoru a vděčnost. Soucit a prosbu. Laskavost a víru. Rozhodněte se pro světlo.

Věřím ve změnu. Věřím, že to dokážeme a že se můžeme stát a staneme světlem. Věřím ve vás.

M.


POSELSTVÍ PRO VÁS

Dne 9.12. 2022

DŮLEŽITÁ ZPRÁVA A PROSBA O POMOC

Dnes, ve 3:19, jsem přijala vizi, která nám má pomoci odklonit jednu z našich možných budoucností, ke které právě bohužel směřujeme.

Předkládám obsah mé vize, přesně tak, jak mi přicházela (kdo se cítí na její přečtení nechť si ji přečte a kdo se obává tohoto textu, přeskočte prosím text psaný kurzívou a pokračujte ve čtení níže):

Ve světě se děje něco zlého! Zaznamenala jsem nyní velké ohrožení….

Viděla jsem modlící se mnichy, klečící na kolenou pod křížem, kteří jsou zoufalí, odevzdaní a skoro bez víry…. vidím jak všichni duchovní pláčou, ztrácí víru a „trhají svůj šat“.

Vidím ničení země, výbuchy, které nejde zastavit….

Proudy krve v potocích vod a vodách, které ji otráví…

Oblaka dýmu a částeček něčeho ve vzduchu, které znemožňují dýchat….

Lidé zmateně chodí venku, kde není zdá se vidět slunce, ale jen šedo černé šero a hledají v troskách své mrtvé…

Vidím žluto černý znak…

Zmatek…. přesun určité malé části lidí, kteří mají na sobě masky (ty staré z dob minulých – jakoby s „chobotem“ a na konci na závitem s nádobkou) a průhledné pláštěnky – igelity.

Vidím obří červený výbuch a pak nic….

Stále ten výbuch jakoby trvá, je dlouhý…., pak už jen vidím hrozně moc hustého a jako kdyby vrstveného dýmu a vše je černé, na uhel spálené…. jen na kousku země trčí do vzduchu část pahýlu spáleného stromu.

Strašlivě velká plocha země je srovnána se zemí…. není tam vůbec nic!

Zbyla jen úplně hladká rovina. Možná někde daleko, ve velké dálce, přežili nějací lidé…

Slyším sirény…. vidím únik něčeho, nějaké látky v chráněném objektu, řeší se to izolací vodou. Lidé tam pouští na karty pověření hlídači a odborníci začínají řešit vzniklou situaci….

Toto je má vize.

Není to nevyhnutelně nutná budoucnost nás všech – je to dle mého názoru jen jedna její výseč, ke které teď jdeme. Asi jako když jste v místnosti plné dveří a rozhodnete se jedny z nich otevřít (stále je ještě možnost, je rychle zavřít a vybrat jiné).

Prosím, modlete se za naši zemi, za nás všechny. Ubývá víra všem, kteří ji ještě do nedávna měli neochvějnou a posiluje se zloba.

Je třeba začínat jednat.

Pokud se nás bude upřímně a hluboce modlit dostatek, odvrátíme nebo zmírníme tuto realitu.

Děkuji a modlím se za nás všechny.

Martina


Dne 23.11. 2022

Zásadní informací pro tento čas, je připomenutí toho, že jako lidé jsme získali pocit neohrozitelnosti, vlastní moci a síly, která je opravdu jen zdánlivá.

V současné době ze všech stran zaznívá sebevědomé tvrzení: „Já jsem tvůrcem.“

Lidé se staví do sebevědomé pozice:

  • nic a nikoho nepotřebuji,
  • jsem schopen si vše nastavit svoji vlastní myslí a silou vůle,
  • pokud to nedovolím, tak se to nestane,
  • ve mě se nachází veškeré božství,
  • karma neexistuje,
  • jsem připraven na vše, co přijde aj.,

která bohužel vychází více z ega než-li ze skutečné schopnosti měnit svoji realitu.

Ano, je snadné toto pronášet, pokud se mi nic neděje, nejsem těžce nemocen, nezabili někoho z mé rodiny, nemám nehodu, po níž ochranu apod. Podstatné je, jak se zachováme ve chvíli, kdy nám prozřetelnost ukáže, že jsou i jiné vlivy, které ovlivňují naši realitu. Udržíme si i za těchto okolností svůj sebevědomý postoj?

Ano, jsme tvůrci, to bezpochyby.

Ale jsme tvůrci, kteří jsou neoddělitelnou součástí mnohem většího celku než jen sám sebe. Podléháme vlivům přírodních a vesmírných zákonů, vlivu našich genetických predispozic, vlivu prostředí, ve kterém působíme a které působí na nás.

Nemůžeme ovlivnit vše – nemůžeme ovlivnit svobodnou vůli druhého jedince či zvířete. Můžeme ovlivnit a změnit pouze sami sebe a tímto následně se podílet na změně celku.

POKORA – to je ta hlavní složka, která lidem dnes chybí.

Láska, obětavost, nezištnost, upřímný a opravdový zájem o druhého. Skromnost, která se ztratila v moři požitkářského života. Schopnost poděkovat za maličkosti, které přichází a jsou brány jako samozřejmost a co hůř, jako něco na co snad máme nárok.

Každý dostává, co si zaslouží. To platí napříč linií času.

Kdo konal špatné, špatné mu bude ve správný okamžik vráceno. Kdo konal dobré, stejně tak. Každý projde tím, čím musí, i když to může považovat za nespravedlnost. Člověk se na svět dívá z úzkoprofilového úhlu, který je mu omezením jeho těla dovolen – duch však vidí celý příběh.

Prosím vraťte se do přirozené pokory vůči životu, zdroji, Bohu, druhému člověku i všemu živému (zemi, vodě, vzduchu). Neopouštějte svoji sílu konat zázraky, ale zachovávejte ji v pokoře a lásce k prostoru, ve kterém žijete.

Toto je poselství na teď i na čas, který přijde.


Dne 10.9. 2022

Naše planeta i my všichni se nacházíme ve velmi složitém a citlivém období.

I když můžeme mít pocit, že náročné osobní a životní situace nebo zátěže v podobě potop, válek, sucha, hladu apod. se týkají jen některých či jen určitých míst, není tomu tak!

Budou se v určitém bodě, místě a času týkat každého z nás.

Všichni si musíme projít svou transformací – změnou mysli i těla. A na každém z nás bude, jak se k tomu postavíme. Můžeme dál žít život tak, jak ho žijeme nebo se změnit. Od toho se poté bude odvíjet dění v našem prostoru a realitě.

To, že se vám teď nedaří nebo se vám dějí samé zátěžové věci neznamená, že zítra se to nezačne dít někomu z vašeho okolí, kdo se vám zdál být do té doby těmito záležitostmi nedotknutelný. Všichni máme připravené své filtry, kterými budeme v jistém čase procházet a události, které budeme nuceni řešit.

Proto, nelitujme se, že jsem na tom tak a tak a ti druzí si “ v pohodě“ chodí po světě a nic se jim neděje. Zítra je může stihnout horší „katastrofa“, než-li stihla nás. Přejme jim proto jejich čas klidu a modleme se za to, aby jej dokázali využít také pro přípravu na nadcházející nelehké dny a to jim pomohlo je pak dobře překonat.

Obecně platí fakt, že tu nejme pro zábavu, ale pro svůj růst a posun.

Samozřejmě nikdo neříká, že to nemůže být zároveň i zábava:-), ale je třeba počítat s tím, že tato období se v průběhu života střídají a většinou převažují spíše ta „studijní“.

Každým takovým těžkým okamžikem se z neopracovaného nerostu křeše diamant.

Děkujme proto za každé těžké překonané období a modleme se, aby náš posun šel takovým směrem, abych jich k našemu posunu bylo potřeba stále méně a méně, až nakonec dospějeme do harmonie a další náročné období pro nás nebudou již třeba.

Prosme o sílu a schopnost prozřetelnosti. Prosme o milost a požehnání v našich těžkých dnech.

Zůstávejme v naději.

Vaše Martina


Dne 1.7. 2022

Způsob, jakým lidé žijí své životy, má tři fáze uvědomění.

První fáze je, když máš ještě zúžené vědomí, nevíš, že je to jen iluze a tehdy situace, které prožíváš, bolí. Trpíš.

V druhé fázi jsi si už vědomá toho, že je to jen role v divadelní hře, ale i tak to bolí. Snažíš se, co nejdřív z toho dostat, no cesta k harmonii duše je těžká a poměrně dlouhá.

Při třetí fázi přesně víš, že je to hra, kterou potřebuješ hrát dobře, proto se do toho vložíš maximálně. Prožíváš to jako realitu, ale když přijde bolest, vystoupíš z role a celé dění jen pozoruješ jakoby seshora. Nejsi v bolesti, netrpíš. Jsi jen aktér, vykonavatel. Udržuješ se ve svém středu, v absolutní energetické harmonii. Necháš svoje emoce přetéct, ale nenecháš se nimi ovlivnit. Při tomto vědomostním stupni se učíš z pozorování činů a jejich následků u jiných lidí.

Více o tomto tématu naleznete v knize Kozmická láska od Moniky Jakubeczové.

Přeji krásný letní den,

za Astragal Míša


Dne 24.5. 2022

Jediné a základní pravidlo, které nyní platí je:

Udržujte si svou dobrou energii stůj, co stůj. Nedovolte nikomu, aby Vám ji vzal nebo svým hrubým, protivným, negativním, nepříjemným či útočným jednáním rozhodil a oslabil.

Bohužel energie, které panují, jsou podpořeny pro nás ne zrovna optimálním postavením planet (z astrologického hlediska) a toto nemůžeme nijak ovlivnit. Postavení planet je takové jaké je a tím pádem jejich vliv, který na nás působí bohužel nyní zcela podporuje temnou stranu.

To, co můžeme ovlivnit, je naše vlastní vyzařování a energie, kterou budeme vysílat.

Zde je nezbytně nutné, uplatňovat postoj: Ty na mě útokem, já na Tebe laskavým pochopením s jasným zachováním svých hranic.

Velmi pěkně o tom hovoří paní Monika zde, na těchto videích:

Pokud to dokážeme, zvládneme toto období přežít bez úhony. Je sice pravda, že budeme kolísat (udržet vyrovnaný a neměnný postoj není v podstatě možné), ale vždy se vrátíme do svého středu a to je to hlavní.

Jsem s Vámi.

M.


Dne 1.4. 2022

Často se mne ptáte, kdy už konečně bude lépe?

Že jste čekali, že se věci po Covidu změní, že opět nastane čas harmonie a klidu. A ono se, dá se říci, děje pravý opak….

Je tomu tak a není – jak se to vezme.

Právě jsme v tom období, že si vytváříme realitu obrazu, ve kterém budeme žít.

Můžeme se na situaci na planetě zemi (i na náš osobní život) podívat dvěma způsoby:

A) Všechno je špatně – války, hladomor, zkažená voda, nemoci, nevraživost lidí, ekonomická krize apod.

B) Lidstvo se nachází ve zlomovém období svého přerodu, kdy začíná chápat nutnost propojení se s celkem a provázanost životní procesů na planetě zemi, na které žije. Část populace prozřela a snaží se aktivovat činnost lidstva správným směrem. Druhá je teprve před svým probuzením…

Záleží jen na vás, který z těchto svou úhlů pohledu si vyberete, a ve které realitě prožívání se budete většinu svého času nacházet.

Jaký postoj si zvolíte?


Dne 18.1. 2022

Poslední roky by měla být naším hlavním tématem, mimo práce sama na sobě, především snaha žít v souladu s planetou, které je naším domovem.

Výstižné zamyšlení na toto téma pro Vás tentokrát připravili Míša a Tom a proto jim nyní ráda předávám „slovo“:

Pár slov od Míši a Toma

V poslední době jsem velmi přemýšlela o naší planetě, co se s ní děje a proč tomu tak je, protože vše co se kolem nás děje nasvědčuje tomu, že něco není v pořádku. Ať už se to událo v naší zemi nebo na druhé straně zeměkoule, stále je to naše planeta, o kterou bychom se měli zajímat a chránit.

Světem neustále kolují opakující se témata- Covid 19, ekonomická krize, Green deal zaměřený na využívání energetických zdrojů a elektrifikace mobilního průmyslu.

Dle mého názoru bychom se měli více zaměřit na naše životní prostředí a jak se k vlastní planetě lépe chovat. Myslet na naše vlastní zítřky a budoucnost pro naše děti. Jakoby dnešní cíl bylo mocnářsky osídlit jinou planetu a tu naši ponechat vlastním odpadkům.

Na chvíli jsme se s manželem zastavili a uvažovali nad tím, co sami můžeme udělat, změnit ve svém životě, abychom ulehčili a pomohli naší planetě a současně byli šťastní.
Zamýšleli jsme se, jaké jsou naše vlastní potřeby, co k životu potřebujeme a bez čeho se naopak obejdeme.

Já jsem začala u sebe a to drobnými změnami (některé z nich dělám již dlouho, jiné jsem začala dodržovat před nedávnem), např.:

  • zkrátila jsem dobu strávenou ve sprchovém koutě (a tu jsem tak milovala);
  • kupuji potraviny v takovém množství, aby neskončila v odpadkovém koši;
  • tříděním oblečení, aby bylo i nadále využito (darováním někomu z blízkého okolí nebo do dětského domova);
  • začala jsem se zajímat o bezobalový prodej potravin a drogerie, o certifikované výrobky, které mají šetrnější dopad na životní prostředí.

S manželem také pěstujeme vlastní zeleninu a ovoce. I to snižuje např. CO2, které vyprodukuje dopravní prostředek, který by musel tento produkt přivézt.

Nedávno jsem se zajímala o výrobu oblečení, a překvapilo mě, co vše se skrývá např. za procesem výroby džínů, které najde ve skříni snad skoro každý. Například to, že se spotřebuje tisíce litrů při jejich výrobě, kolik chemikálií je vypuštěno do přírody, ať už půdy nebo kanalizace. Jaký to má dopad na naše prostředí. Existují inovativní řešení pro jejich výrobu, která jsou šetrnější k životnímu prostředí, a i dalších produktů, jako jsou potraviny, kosmetické produkty.

Každá sebemenší změna se počítá, ať už to je třídění odpadu, snaha o snížení jeho produkce, bezobalový prodej (např.u potravin, drogerie apod.), snížení nákladů energií (topení, ohřev vody apod.).

Věřím, že pokud změníme náš přístup, styl našeho života, můžeme ledacos změnit, jen je důležité začít u sebe. Každou změnu, kterou uděláme, i jedna správně vyhozená PET lahev je úspěchem a máme nakročeno k lepšímu zítřku.

Děkujeme, pokud jste to dočetli až dokonce :-D

Přejeme krásný zbytek dne,

Míša a Tom