Fantomova bolest a syndrom fantomových končetin

POHLED NA PROBLEMATIKU Z MEDICÍNSKÉHO HLEDISKA

Co je to fantomová bolest?

Fantomová bolest je definována jako bolest v části těla, zejm. v končetině, která je pociťována i po její amputaci (ať již plánované nebo náhlé – traumaticky odstraněné, např. u nehody). Vzniká drážděním nervových drah vedoucích vjemy z končetiny do mozku.

Slovo fantom se užívá pro vnímání neexistujících částí těla, které jsou ale „zapamatovány“ – reprezentovány v našem mozku. Např. amputované končetiny nadále vnímáme, jako by skutečně existovaly. Proto se také vytvořil termín „fantomová končetina“ (popsáno níže).

Fantomová bolest pochází z již neexistujících částí těla, které ovšem už měly v mozku svoji projekci. Proto i po amputaci pacient končetinu cítí, jako by stále existovala, a vnímá v ní i všechny pocity – teplo, chlad, dotek, polohu, objem, délku, pohyby i bolest.

Fantomovou bolest, která je častým následkem nezbytných chirurgických zákroků, pociťuje po amputaci až 70 % lidí nezávisle na odňaté části těla, věku či pohlaví. Může se vyskytnout nejen po amputaci končetin, ale také odebrání části hrudníku, viscerálních orgánů, očí nebo zubů. 

Bolest se objevuje u 50–75 % pacientů již v prvním týdnu po operaci. Jsou studie, které uvádějí výskyt FB po prvním týdnu nižší než 10 %. Nástup FB může být však zpožděn o měsíce a roky. Jsou i případy vzniku FB až po několika letech od amputace.

FB se zpravidla postupně snižuje a u některých nemocných může za 1–2 roky úplně vymizet. V prospektivní studii Jensena z r. 1985 incidence FB klesala pozvolna (za 1 týden, 6 měsíců a 2 roky byla 72, 65 a 59 %), byl zaznamenán signifikantní pokles v trvání a intenzitě atak FB. Po 2 letech jen 21 % nemocných mělo denní ataky FB, ale u nikoho nebyla bolest konstantní. Všeobecně se věří, že FB se postupně skutečně ztrácejí. Zejména se jedná o trvání a četnost bolestí prvních 6 měsíců, poté jsou již tyto faktory většinou stabilní a neměnné.

Trvání jednotlivých atak je též velmi rozdílné, může jít jak o vteřinové záchvaty, tak až o hodinové bolestivé stavy, zřídka trvají déle než den. Někteří nemocní mají ataky ostré, mučivé, ale relativně krátké bolesti. Fantomová končetina bývá často vnímána v nepřirozeném, překrouceném postavení.

Zdá se, že FB je častější tam, kde nemocní již měli předamputační bolest. Pak mívá podobný charakter a lokalizaci.

Fantomová bolest se objevuje i v případě vrozeného chybění končetin, kterému se říká amelie. 

Jak s tématem souvisí fantomová končetina?

Syndrom fantomové končetiny je vcelku přirozeným důsledkem každé amputace a nepředstavuje vždy léčebný problém.

Zahrnuje v sobě i jiné senzorické vjemy, než je bolest.

Z popisného a klinického hlediska je proto nutné rozlišovat tyto jednotky:

  • Fantomové pocity (senzace) – jde o nebolestivé vnímání a uvědomování si již neexistující končetiny. Tyto pocity se vyskytují v podstatě po každé amputaci.
  • Fantomová bolest – bolestivé pocity, které jsou vztaženy k amputované části končetiny.
  • Pahýlová bolest – bolest v místě vlastního amputačního pahýlu (často ve spojitosti s lokálními patologickými vlivy – ischémie, jizva, neurom).

Nutno si ale uvědomit, že všechny tyto tři jednotky často existují společně a je složité a často i problematické je oddělovat.

Je vhodné vnímat samostatně problematiku fantomové končetiny (jakékoliv pocity ze ztracené končetiny kromě bolesti) a fantomové bolesti, která představuje bolestivé vnímání, vztahující se k amputované končetině. Podobně jako po ztrátě končetin, existuje fantomová bolest např. i po amputaci penisu. Pacient v něm dokonce cítí erekci. Fantomová menstruace se vyskytuje i po hysterektomii, kdy ženy pociťují veškeré příznaky menstruace, která však nemůže nastat. 

V souvislosti s fantomovou bolestí jde obvykle ruku v ruce i tzv. pahýlová bolest, která je blíž popsána níže.

Co je pahýlová bolest?

Těžká fantomová bolest má vztah k závažnosti a stupni bolesti ve zbylé části končetiny nebo nejbližšího okolí. Říkáme tomu bolest pahýlu. 

Objevuje u všech amputovaných po amputaci a je logickým následkem operačního traumatu. Je léčena obvyklou analgetickou terapií podle stavu, místních možností, zkušeností a tradice. 

Pahýlová bolest zpravidla s časem ubývá a postupně mizí.

Jestliže se nesníží či nevymizí během několika dnů, ale přetrvává, nebo se naopak zhoršuje, pak se většinou jedná o nějaký problém ve vlastním pahýlu (infekce – zánět, krvácení – hematom, problém způsobený špatným ošetřením). Ale v některých případech i po správném a dostatečném vyhojení pahýlová bolest přetrvává. Přetrvávající PB se vyskytuje asi v 5–21 %.

Zdrojem pahýlové bolesti mohou být také patologicko-anatomické změny v pahýlu, nejčastěji neurom, špatně ošetřený nerv nebo kost a také nevyhovující protéza.

Přestože je zde souvislost a spojení mezi PB a FB, která je dána vznikem abnormální aktivity v přerušených nervech, je nutné v praxi při léčbě bolesti tyto dva fenomény (fantomova bolest a pahýlová bolest) pečlivě rozlišit.

Možnosti prevence fantomové bolesti

Fantomové bolesti lze předcházet psychosociální přípravou před amputací. V posledních letech se již před chirurgickou amputací používají analgetika (moderním způsobem je trvalá analgezie, při které jsou analgetika aplikována do epidurálního míšního prostoru epidurální kontinuální analgezie).

V prevenci je nutné se zaměřit zejména na kvalitní provedení chirurgického amputačního výkonu k zabránění nutnosti reoperací a tím opakovaných deaferentačních výkonů a na správné ošetřování traumatického pahýlu. 

K prevenci vzniku FB tak patří mimo kvalitně zhojený pahýl i dostatečně včas nasazená protéza, kvalitní a intenzívní rehabilitace, podpůrná psychoterapie, komplexní pomoc nemocnému a porozumění.

Následná terapie a péče

Pokud je to možné, rozhodně je dobré zajímat se o techniky a postupy následné rehabilitace již před plánovaným operačním zákrokem.

Jaké jsou možnosti?

Psychologická nebo psychoterapeutická pomoc

Z hlediska tělesného i psychického je amputace vždy těžké trauma. Dnešní společnost staví na kráse, zdraví a vysoké výkonnosti. K životu však neodmyslitelně patří i zlomové životní krize. Pacienti se musí vyrovnat se svou nemocí nebo se svým postižením a přizpůsobit mu svůj život. V dnešní době, kdy se společnost snaží každé utrpení co nejrychleji vyřešit, odstranit nebo alespoň odsunout, je tento úkol o to těžší. V předoperační, v časné fázi po operaci, ale i v následné péči je důležitá psychická podpora ošetřujícího personálu i rodiny.

Zrcadlová terapie

V 90. letech minulého století vyvinul Dr. Vilayanur Subramanian Ramachandran  metodu zrcadlové krabice a zrcadlové terapie. Při této metodě pacient díky odrazu v zrcadle vidí zdravou končetinu na místě chybějící. Končetině v odraze pak „pošle“ všechny fantomové pocity a díky vizuální zpětné vazbě může pohybovat neexistující končetinou, kdykoliv pohne tou zdravou. Tato terapie se při častém opakování ukázala nejúčinnějším způsobem, jak zmírnit příznaky fantomové končetiny, v jednom případě se pacient pocitů nadobro zbavil.

Ergoterapie

Cílem ergoterapie je umožnit osobám zachovat si maximální soběstačnost v běžných denních činnostech pracovních činnostech a aktivitách volného času. Nácvik činností, v kterých je osoba z důvodu onemocnění, úrazu, vývojové vadě či procesu stárnutí limitována, probíhá v reálných situacích a pokud to je možné i v jejím vlastním prostředí. Ergoterapeut pomáhá řešit praktické otázky související se snížením či ztrátou soběstačnosti v činnostech, které jsou pro člověka nepostradatelné.

Hlavními úkoly fyzioterapeuta jsou instruktáž klienta v péči o pahýl a jizvu a o samostatné pohybové terapii, udržet nebo zlepšit pasivní a aktivní hybnost kloubů, zlepšit fyzickou kondici klienta, naučit klienta užívání protézy, trénovat chůzi o opěrných pomůckách, případně bez nich, prevence přetížení nepostižených částí těla.

Fyzikální terapie

Je zcela individuální způsob terapie a lze ji provádět pouze po ordinaci lékařem. Nejčastěji jsou předepisovány: vasotrain, přístrojová lymfodrenáž, analgetické proudy, laser, termoterapie. K dalšímu posílení svalových skupin je možnost využití fitness.

Spolu s výše uvedenými metodami se dle potřeby nadále kombinuje farmakoterapie speciálně zaměřená na mírnění fantomovy bolesti a s tím spojených problémů jak ve fyzickém těle, tak v psychice pacienta.

Zdroje:

https://zdravi.euro.cz/clanek/postgradualni-medicina-priloha/fantomova-bolest-168357

https://www.dotyk.cz/magazin/fantomova-koncetina-20200107.html

https://vesmir.cz/cz/casopis/archiv-casopisu/2000/cislo-9/fantomova-bolest.html

http://ergoterapie.cz/co-je-to-ergoterapie/

https://lekarske.slovniky.cz/pojem/fantomova-bolest

POHLED NA PROBLEMATIKU Z DUCHOVNÍHO – ASTRÁLNÍHO HLEDISKA

Neopomenutelným hlediskem je také hledisko následků v naší auře, astrálním těle a tělech duchovních. Nejedná se totiž jen o naše hmotné tělo, ale také o naše tělo v nehmotné.

Jakýkoli zásah do hmoty se vždy projeví i v jejím protipólu.

Změny, které zákonitě nastanou nejsou změnami špatnými ani nežádoucími. Jsou důsledkem změny stavu a pouze odráží aktuální podobu našeho bytí. Některé z nich se odehrají sami a některým je třeba trochu pomoci a doladit je.

Změny v aurickém poli

Aura vždy reaguje na všechny naše myšlenky a události, kterými procházíme. Proto je pro zvlášť citlivé jedince možné číst v aurickém poli druhého člověka a tzv. si načítat nap. aktuální náladu, zdravotní stav apod.

Jak vidět auru – Lóže u Zeleného Slunce

Z pohledu naší aury, v případě ztráty části fyzického těla, zůstává její stav více méně beze změny. Její tvar i rozsah si zachovávají svůj původní obraz, pouze nějakou dobu odráží prožitou událost.

Může ale dojít k tzv. traumatu v auře, kdy je její obraz následkem traumatického prožitku pokřiven a deformován. Tento stav je dobré energeticky co nejdříve ošetřit a napravit, neboť způsobuje dotyčnému unik energie a celkově ho oslabuje.

Změny v duchovních tělech a astrálním těle

Každý člověk má své jedno astrální tělo a další duchovní těla, která mají svoji specifickou úlohu a která stejně tak jako aura reagují na události v našem životě.

Jak vidět auru – Lóže u Zeleného Slunce

Po amputaci např. končetiny dochází k postupné, samovolné transformaci duchovních těl a jejich přizpůsobení se nové podobě našeho fyzického těla. Jedná se o proces, který je postupný a nějakou dobu trvá. V jeho závěru je náš astrální obraz věrnou kopií toho, jakou aktuální podobu má naše tělo.

Změny v meridiánových drahách a meridiánech

Meridiány jsou podle tradiční čínské medicíny přesně dané dráhy lidského těla, kterými proudí životní energie člověka. Tvoří ucelenou síť, která spojuje jednotlivé orgány. 

Dráhy probíhají 3-5 mm pod kůží a v určitých bodech vystupují meridiány na povrch v tzv. akupunkturních bodech.

Za základ energetického komplexu považujeme 12 hlavních drah. Jsou představovány jangovým (dutým) nebo jinovým (plným) vnitřním orgánem. Jsou to např. meridián ledvin s meridiánem močového měchýře, meridián tenkého střeva a plic.

Tyto dráhy vzájemně propojuje dalších 8 vedlejších meridiánů, např. meridián opasku.

Energie prochází všemi uvedenými drahami a její harmonický průtok je základem pro naše zdraví. Případná disharmonie má za následek nejen fyzické projevy nemoci, ale i narušenou psychickou rovnováhu.

Při řešení zdravotních komplikací je proto důležité věnovat pozornost celému organizmu, ne pouze jednotlivému orgánu. 

Jestliže nastane zásadní změna na fyzické úrovni těla, např. amputace, je tímto krokem změněn a narušen tok i rovnováha v příslušné dráze a meridiánu. Proto je nutné po zákroku zjistit aktuální stav proudění energie a uvést vše do rovnováhy.

Zvláštní pozornost je třeba věnovat dvěma nadřazeným dráhám a to dráze řídící a dráze početí. Nerovnováha v těchto dráhách způsobuje nerovnováhu ve všech ostatních – proto je dosažení a udržení jejich průchodnosti pro naše zdraví zcela zásadní.

https://www.eureko.cz/rehabilitace-a-fitness/knihy-a-plakaty/meridiany-a-dornova-terapie-47-x-23-cm

Čeho se vyvarovat?

Dříve bylo u léčitelů zvykem reagovat na fyzické odnětí končetiny tím, že se „přebytečná“ aura jedince po odebrané končetině „upalovala“, aby tak došlo k odstranění fantomových bolestí. Toto však rozhodně nemohu doporučit, neboť se podle mého názoru jedná o velmi razantní a necitelný zákrok do bytosti jedince, který by jej mohl ještě více poškodit.

Co doporučuji energeticky ošetřit?

S čím je nutné pracovat je nastavení synapsí v mozku a upravení stavu tak, aby tělo i mozek byly schopni přijmout novou podobu např. změněné končetiny a komunikovaly mezi sebou již v této nové úrovni.

Dobré je také zaměřit se na energetické uzavření obvodu odebraného orgánu či končetiny, aby nedocházelo k „probíjení energie směrem do již neexistující části těla.

A v neposlední řadě je podstatné věnovat pozornost také:

  • celkové revitalizaci a harmonizaci jedince,
  • doplnění jeho vitální (životní energie),
  • srovnání energetických (meridiánových) drah a jejich uvedení do správného postavení, průchodnosti a funkce (neboť tyto mohly být prožitou události taktéž uvedeny v chaos).