Zpracování osobních údajů GDPR

Uděluji tímto Mgr. Martině Tulisové, Dis. – ASTRAGAL, se sídlem Dolní Újezd 579, Dolní Újezd u Litomyšle, PSČ 56961, IČO 723 90 697,

e-mailový kontakt: (astragal@email.cz), telefonický kontakt: (603 784 154) (dále jen „správce”), souhlas ke zpracování osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:

1. Osobní údaje, které budou zpracovány:

jméno a příjmení, datum narození, bydliště = pokud budou v emailové zprávě uvedeny či jinak klientem dodány,

e-mailová adresa, telefon = pokud budou v e-mailové zprávě uvedeny či jinak klientem dodány,

IP adresa, ze které na stránky ASTRAGAL přicházíte a které naše články vás zajímají,

fotografie (podobizna) = pokud budou dodány nebo připojeny jako příloha e-mailu,

lékařské zprávy a jiné výsledky vašich lékařských či jiných odborných vyšetření = v případě, že budou klientem dodány,

– vedení dokumentace o průběhu terapie u ASTRAGAL,

nutné údaje jako jsou jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa , které potřebujete pro vaši účast na zážitkových seminářích, svépomocných skupinách, kurzech a přednáškách.

(dále společně jen „osobní údaje”)

2. Účel zpracování osobních údajů:

údaje jsou využívány pro odbornou poradenskou a konzultační činnost, slouží také jako orientační a podkladová dokumentace pro kvalitní průběh terapie klienta, dále k vytváření odborných zpráv a posudků a nebo pro vystavení certifikátů z absolvovaných seminářů.

3. Doba zpracování osobních údajů:

vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu trvání naší spolupráce s vámi a po jejím ukončení ještě po dobu tří let, pokud příslušné právní předpisy nestanoví delší dobu k jejich uchování.

Subjekt údajů / zákonný zástupce subjektu údajů prohlašuje, že byl správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů*, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou správci poskytovány dobrovolně.

*Poučení subjektu údajů

Správce tímto v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

  • osobní údaje subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek,
  • důvodem poskytnutí osobních údajů subjektu údajů je (terapeutická léčba psychického a zdravotního stavu klienta), což by bez poskytnutí tohoto souhlasu správci nebylo možné,
  • při zpracování osobních údajů subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování,
  • funkci pověřence pro ochranu osobních údajů u Správce zastává (Mgr. Martina Tulisová, Dis. – ASTRAGAL, se sídlem Dolní Újezd 579, Dolní Újezd u Litomyšle, PSČ 56961, IČO 723 90 697),
  • správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele,
  • správce nemá v úmyslu předat osobní údaje subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám,
  • subjekt údajů má právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jsou-li tyto údaje zpracovány automatizovaně, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.

Mlčenlivost

Všichni pracovníci ASTRAGAL, se kterými komunikujete nebo zpracovávají Vaše osobní údaje (či by je zpracovávat mohli), jsou vázáni mlčenlivostí o osobních údajích i bezpečnostních opatřeních, jejichž zpřístupnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení spolupráce mezi ASTRAGAL a našimi pomocníky.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné a účinné od: 25. 5. 2018