O léčení a jeho průběhu pod vedením paní Martiny

NA ČEM JE LÉČENÍ U MĚ ZALOŽENO

S boží pomocí a požehnáním pracuji na biotronickém základu – tedy mohu působit především na choroby způsobené bioenergetickou nedostatečností, tj. pracuji v oblasti biologických – vitálních sil. 

Laicky řečeno – díky daru, kterého se mi od Boha (vesmíru) dostalo proudí skrze mne ve velkém/nadměrném množství univerzální, vesmírná energie, která prostupuje směrem k potřebnému člověku a sama určuje, kam a v jaké míře do jeho aury i těla, dotyčného půjde.

Tuto energii během procesu léčby silou myšlenky, modlitby, ověřených postupů a vůle usměrňuji, zaměřuji a koriguji tak, aby odpovídala inviduálnímu stavu a potřebám léčeného.

Vysílaná energie nijak nesouvisí s moji vlastní životní energií (tu si nechávám ve svém energetickém poli, pro potřeby svého těla – tak jak to má u řádného léčitele být). Jedná se o schopnost pracovat s energií universa, která mi byla dána.

Při rozvoji a učení se ovládání mých schopností mě osud dopřál tu možnost potkat se úžasnými léčiteli a diagnostiky ze staré gardy a jinými odborníky (Ing. Aleš Rumler, František Bejdák, Bohumil Jukl, František Patloka, Ing. Miroslav Hrabica, PhDr. Marie Říhová, Dr. Jana Brzobohatá), z nichž někteří dlouhodobě spolupracovali s legendárními léčiteli jako byli páter František Ferda, Jindřich Paseka, Ing. Jiří Janča, J. A. Zentrich nebo Karel Kožíšek.

Tito obdivuhodní lidé mi, po ověření mých schopností, předali mnohá moudra, znalosti a varování, která získali při jejich nelehké cestě a za které jim neskutečně děkuji. Bez setkání s nimi by můj další duchovní posun nebyl možný.

V cestě mým posláním mne také v mnohém posunulo učení Karla Kožíška, MVDr. Josefa Staňka a především Josefa Zezulky, s jehož principy léčby se absolutně ztotožňuji a jimiž se ve své praxi řídím.

PRŮBĚH PROCESU LÉČENÍ POD MÝM VEDENÍM

Zahájení, průběh, četnost léčebných zásahů i ukončení léčby je u mne řízeno primárně „ze shora“. O tom, koho mohu léčit a jak dlouho jeho léčení potrvá nerozhoduji já, ale vždy se řídím vyšším vedením, kterému plně důvěřuji.

Úspěšnost i délka léčby závisí na správném načasování (tedy, zda již přišla doba, kdy má být jedinci pomoženo a může z něho být nemoc sejmuta), na angažovanosti klienta v jeho vlastní léčbě, na míře pročištění dědičných a karmických zátěží, která nám bude dovolena a na odhodlání léčeného změnit své dosavadní postoje a nežádoucí jednání, které nemoc do jeho života přinesly.

Léčení probíhá formou cílené práce s energií vašeho těla, kdy je vám prostřednictvím univerzální energie umožněno aktivovat svůj vlastní potenciál sebe uzdravovací schopnosti. Každé tělo má schopnost se do jisté míry samo regenerovat a uzdravovat. Někdy se stane, že dlouhodobou nemocí vzniklou na základě nerovnováhy životního stylu, se tato schopnost těla zastaví a tělo poté pracuje jen v rámci zachování funkčního stavu svého systému.

Posloupnost procesu léčení u mě spočívá v tom, že primárně provedu diagnostiku celého spektra Vaší bytosti (včetně karmy, prokletí a případných duší, které by na Vás mohly sedět) a teprve poté začnu léčit danou věc, se kterou přicházíte – tedy Vaší prvotní zakázku. Toto platí u standardního léčení – v případě akutních klientů (JIP a jiné akutní stavy), se rovnou řeší záchytná energetická léčba a pak až ostatní zátěže. Bližší informace o postupu u akutních případů naleznete níže v textu.

Při působení na klienta během osobního sezení se ho nijak nedotýkám, zůstává oblečen.

Pokud budete žádat o léčbu pro nějakého člena Vaší rodiny či jinou blízkou osobu, je třeba tak činit vždy jen s jeho/jejím souhlasem. V ohrožení života toto neplatí, budou o tom rozhodovat „ze shora“.

Léčba, kterou poskytuji, nemá v žádném případě nahrazovat klasickou medicínu a lékařskou péči, ani ji nijak konkurovat. Práce lékařů a sester si velmi vážím a vnímám ji jako nenahraditelnou. Smyslem je působit ve spolupráci s lékaři, paralelně a ve shodě s jimi stanovenou léčbou.

Aktivovat proces uzdravování v případech, kdy se standardní cestou uzdravení nedaří a podporovat snahu těla o regeneraci tam, kde jsou zásahy lékařů k uzdravení nutné, avšak jejich výsledek je nejistý.

Jestliže se u Vás v průběhu léčby vyskytnou jiné zdravotní problémy, pošlu Vám obratem jednorázově nebo nárazově vícekrát potřebnou energii (podle toho, jak to bude Váš stav vyžadovat). Tím by se měla daná zdravotní indispozice stabilizovat nebo zcela vymizet.

V průběhu vaší léčby bohužel není možné zařazovat k pravidelnému léčení další (nové) zdravotní problémy, neboť by se zasílaná energie poté tříštila mezi x cílů a to by nevedlo k efektivnímu vyléčení.

Až se podaří uzdravit to, s čím jste za námi přišli, léčebný proces ukončíme a následně můžeme zahájit nové léčení v jiné oblasti. Nestane se tak však bohužel obratem, ale budete zařazeni do seznamu čekatelů a hned jak se uvolní místo před Vámi, vrhneme se do nové léčby.

Zvolený postup je tak nastaven proto, aby se včas dostalo pomoci všem, kteří ji nutně potřebují. Věříme, že tento náš systém pochopíte a předem Vám děkujeme za spolupráci při jeho dodržování.

KDYŽ SE PRO LÉČBU U MĚ ROZHODNETE, JE NUTNÉ, ABYSTE S NÁMI SPOLUPRACOVALI A PŘEVZALI ČÁST ZODPOVĚDNOSTI ZA SVÉ UZDRAVENÍ.

SPOLUPRÁCE Z VAŠÍ STRANY SPOČÍVÁ:

  • Ve vaší upřímné ochotě a snaze se změnit a uzdravit se,
  • V aktivním plnění daných doporučení k vaší léčbě,
  • V průběžné komunikaci s námi o aktuálnosti vašeho stavu (je nutné, aby iniciativa vycházela primárně z vaší strany).

Informace o změně vašeho zdravotního stavu během prováděné léčby jsou pro nás důležité z hlediska přesného zaměření léčebné energie a přímo ovlivňují rychlost její efektivnosti. Bez aktivní komunikace o proměňujícím se stavu není možné kvalitně léčit.

  • Ve vaší angažovanosti v hlídání stanovených termínů a jejich dalších rozplánování,
  • V dodržování daných pravidel léčby včetně respektování podmínek průběhu léčení.

Bohužel je nutné zmínit, že jsou i situace, kdy všichni do procesu uzdravení vložíme maximum i víc a přesto bude mít s námi osud jiné plány a uzdravení nám nebude umožněno. I když nemůžeme nic jistě slíbit, jsem bytostně přesvědčena, že má smysl se o to alespoň pokusit.

STANDARDNÍ VSTUPNÍ LÉČENÍ A DIAGNOSTIKA

Našim cílem je vytvořit co nejkomplexnější obraz vašeho stavu a situace, který nám ukáže cestu správného postupu léčby a změn, které bude potřeba k dosažení uzdravení udělat.

Celý proces se sestává ze dvou samostatných a navazujících úkonů:

  • vstupní diagnostika

– celková diagnostika zdravotní stavu,

– hloubková dílčí diagnostika vybraného zdravotní problému či orgánu,

– diagnostika osobní karmické zátěže,

– diagnostika zátěže v mužské či ženské rodové linii,

– diagnostika jiných typů zátěží,

– kontrola vašeho aurického pole a aury samotné.

  • vstupní léčení

Zde již zaměřujeme energetickou léčbu na daný problém, či odstraňujeme zjištěné zátěže apod.

POSTUP V PŘÍPADĚ LÉČENÍ AKUTNÍHO / KRITICKÉHO STAVU KLIENTA

JIP, operace/pooperační stavy, silné bolestivé stavy, záchvaty, rakoviny, úrazy aj.

V těchto situacích postupujeme tak, že nám v první fázi postačí fotografie dotyčného, jeho jméno (pokud fotografii nemáte, můžete ji nahradit datem a rokem narození), případně zjištěná diagnóza, pokud ji znáte. V případě, že je s určením diagnózy problém (lékařům se ji v danou chvíli nedaří zjistit), pokusíme se se na příčinu stavu podívat sami.

Jestliže s námi nemůže nemocný komunikovat sám, potřebujeme, abyste stanovili přímého zástupce nemocného. Ideálně – stanoví se jeden člověk z rodiny, který se zastupování nemocného ujme a bude s námi průběžně o jeho stavu komunikovat.

U mírnějších stavů stačí obden. U případů na JIP nebo jiných závažných až kritických stavů je nutné být, v zájmu nemocného, v přímém kontaktu (hovor nebo sms) denně.

Zprostředkování přes několik osob je zbytečně časově náročné – čas je v těchto případech velmi cenný a nemůžeme si dovolit jej ztrácet.

Obratem – krátce po tom, co nás kontaktujete, je nemocnému poslána potřebná energie a následně je pod naším každodenním dohledem, až do změny stavu.

Současně s tímto je vám zaslán email, ve kterém budete instruováni o tom, co se od vás v rámci spolupráce při léčení dotyčného očekává (neboť v akutních případech jste to vy, kteří nahrazujete spoluúčast léčeného).

O délce trvání léčebných zásahů se domlouváme v průběhu léčby podle stavu léčeného.

MOŽNÉ REAKCE NA LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ

Při zásahu nebo krátce po něm se mohou vyskytnout různé vjemy, pocity a reakce jako jsou například:

– mravenčení, brnění, pnutí, pálení, ostrá či tupá bolest nebo tlak v určité části těla

– malátnost či motání hlavy

– pocit na zvracení

– náhlý průjem

– velká únava či příval energie

– vyrážka /opar / ekzém / ječné zrno

– stav nečekané, zdánlivě neopodstatněné agrese nebo hněvu

– pocit podivné lehkosti (jakoby se člověk vznášel)

– pocit tepla nebo chladu na těle nebo v končetinách

– motolice

– kdekoli po těle se může přechodně objevit boule, otok apod.

– u žen se může objevit menstruační krvácení nebo špinění mimo cyklus

Mějte prosím na paměti, že se jedná jen o přechodnou, krátkodobou reakci vašeho těla na přijetí ozdravné energie (tyto reakce odezní nejpozději do 3 dnů po léčení). Přijímaná energie vám nemůže v žádné oblasti nijak ublížit a nezanechá žádné negativní následky.

Pokud by reakce na energetický přenos byla dramatická, určitě nás kontaktujte prosím hned na telefonu: 603 784 154. Děkujeme.

Může se také stát, že během procesu nezaznamenáte žádný zvláštní pocit.

Nic se neděje, někteří lidé nejsou vůči energiím tak citliví, ale to neznamená, že vysílaná energie do vašeho těla neproudí a že proces neprobíhá. Efekt absolvovaného zásahu se u vás projeví až o několik dnů později (tj. necítíte úlevu hned, jako někteří jiní, ale až za pár dní).

V případě potřeby pracuji na uzdravení s klientem také formou užívání informatik. Při své práci používám také diagnostickou kresbu.

Bližší informace o tom, co to informatika jsou, jak působí a na jakém principu jsou postavena, naleznete v následujícím odkazu:

https://astragal.cz/index.php/informace-o-lecbe-informatiky/

DOPORUČENÍ PŘED LÉČEBNÝM ZÁSAHEM

Den před zásahem by se nemělo pít příliš mnoho alkoholu, energetických nápojů nebo kávy. Nedoporučuji také vykonávat fyzicky výrazně vyčerpávající práci a dlouze ponocovat (Vaše tělo by potom bylo vysílené a nebylo by schopné dobře pojmout poskytovanou léčebnou energii).

Po sezení nedoporučuji provádět žádnou fyzicky náročnou aktivitu, neabsolvovat masáže, kosmetiku, solárium či jiné zásahy do těla. Dobré také je omezit alkohol a jiné organismus zatěžující látky (samozřejmě mino léků, které běžně užíváte).

Ideální je spíše odpočívat a zbytek dne strávit poklidně, aby mohla přijatá energie ve vašem těle dobře pracovat.

UKONČENÍ PROCESU LÉČENÍ

Ukončení léčení „ze shora“

Při ukončení léčení ze shora je ozdravný proces ukončen pro vás v pravý čas, vaše tělo je v tu dobu již v harmonickém, rovnovážném stavu a nemoc by se neměla více vracet.

Pochopitelně, pokud byste se vrátili k nežádoucím návykům a způsobu života, nemoc by postupem času měla opět možnost do vašeho života vstoupit a znovu se ozvat.

I v tomto případě, jestliže přichází člověk s pokornou žádostí o pomoc, vesmír mu znovu pomůže.

Ukončení léčení na vaši žádost

Léčení může být předčasně ukončeno i na vaši žádost (např. pro lékařsky potvrzené zlepšení zdravotního stavu nebo na základě vašeho subjektivního pocitu, že již léčení není třeba).

V tomto případě je nutno počítat s tím, že z důvodu neukončení celého procesu léčby (i přesto, že vás energeticky při vašem odchodu zajistím) po nějaké době s největší pravděpodobností nastane jisté zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce v některých případech navrácení nemoci do původní podoby. Míra zhoršení vždy záleží na fázi léčby, ve které ozdravný proces ukončíte.

Pokud zhoršení nastane, nebude bohužel možné vás ihned zařadit do léčebného procesu a to z důvodu mé plné vytíženosti. Čekat pak můžete i několik týdnů nebo déle.

V případě, že se váš stav zhorší natolik, že se nemoc závažně projeví nebo budete mít jiný akutní problém, máme možnost poslat vám jednou nebo i vícekrát nárazovou srovnávací energii, která by měla situaci stabilizovat.

Ukončení léčení z naší strany

V případě, že by docházelo k opakovanému porušování nebo nerespektování podmínek léčby či nespolupráci s námi, museli bychom, i když velmi neradi, váš léčebný proces ukončit.

V těchto situacích se řídím metodikou práce mezi terapeutem a klientem, etickým kodexem a konzultací s nezávislým poradcem – supervizorem.

Při ukončení vaší léčby vás s láskou a péčí energeticky zajistím a zabezpečím váš stav do budoucna tak, aby nedošlo k žádnému nepříjemnému výkyvu a daná energie dobíhala postupně.